OFFSETUJEME CO₂


Svobodný les v Bezděčíně - lesoochranný projekt, 1. fáze

Svobodný les v Bezděčíně - lesoochranný projekt, 1. fáze

Celkem CO2:342,8 t CO2
Hodnota projektu:455 196 CZK
Zbývá k financování: 444 403 CZK
Cena za 1 tunu CO2:1 327,72 CZK/t CO2
Projekt je volný k financování.Kapacita projektu nestačí.

Popis projektu


Tento pilotní, první lesoochranný offsetový projekt v programu Offsetujeme CO2, je realizován v obci Bezděčín v Libereckém kraji. Projekt probíhá v úzké spolupráci CI2, o. p. s., garanta programu Offsetujeme CO2, a regionální neziskové organizace ZAzemí, z. s. v Českém ráji. ZAzemí je uskupení lidí podporujících praktickými činnostmi a projekty ochranu přírody a krajiny, ve které žijeme.

Projekt zahrnuje všestrannou ochranu zralého, biologicky hodnotného smíšeného lesa. Jedná se převážně o borový a bukový lesní porost o rozloze 29 374 m2 (porostní plocha). Dále se v menším rozsahu v porostech nachází bříza, třešeň, smrk, javor, jasan, osika (a jedna dospělá jedle, jejíž semenáčky jsou již pečlivě opečovávány strážci Svobodného lesa). Les je současně prohlášen za regionální biocentrum Svah pod Kopaninou územního systému ekologické stability.

Aktuálně otevíráme možnost podpořit první fázi tohoto dlouhodobého offsetového projektu. Tato etapa zahrnuje ověřenou část vyloučených emisí CO2, tedy identifikovanou uhlíkovou biomasu, která díky odkoupení a ponecháním lesa bez vytěžení před 29 lety byla dosud uložena v ekosystému lesa (v poměru k celkové době trvání lesoochranného projektu).

Pro zvýšenou ochranu mimoprodukčních funkcí a offsetového potenciálu tohoto lesa byl celý porost v roce 2021 z původně hospodářského lesa (dle § 9 lesního zákona) překategorizován na les zvláštního určení dle § 8 odst. 2 písm. f) - lesy potřebné pro zachování biologické různorodosti. Základem pilotního offsetového projektu je péče o kontinuitu a trvalé zachování celého komplexu lesního ekosystému (tj. vyloučení úmyslné těžby) pod odbornou záštitou lesníků, kteří využívají ekosystémově funkční postupy s přírodě blízkou druhovou skladbou stromů a maximálním uplatněním přirozené obnovy. Péče dále bude zahrnovat v budoucnu setí i výsadbu stromů v potřebném rozsahu, ochranu před zvěří, zabránění okusu (maloplošné oplocenky kolem matečných stromů, chráničky na jednotlivé stromky atp.). Současně veškeré odumřelé dřevo (při pádu / rozpadu starých stromů…) bude ponecháno v lese.

V rámci široké podpory a zapojení komunity zde organizace ZAzemí jako nositelka celého záměru (zahrnuje i sousední lesní porost) pořádají pravidelně pro podporovatele lesa veřejné pracovní a osvětové akce.

Investor: ZAzemí, z. s.

Rok realizace: 2022

Doba trvání: 70 let

Poloha: 50° 39' 44.0370"N, 15° 7' 53.4140"E