OFFSETUJEME CO₂


Výsadba dlouhověkých stromů v obci Okřešice

Výsadba dlouhověkých stromů v obci Okřešice

Celkem CO2:184,7 t CO2
Hodnota projektu:138 554 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:750,28 CZK/t CO2
Realizovaný projekt

Popis projektu


Byla navržena výsadba listnatých a ovocných stromů v různých částech k. ú. Okřešice u Třebíče na pozemcích s parcelním číslem 1681/1, 880/3, 773/, 355/17, 1685/1, 1687/1, 1688/1. Jedná se o výsadbu stromořadí, založení doprovodného porostu u vodní plochy, vegetační doprovod křížku i doplnění stávajícího stavu zeleně.

Celkem bude vysazeno 58 stromů. Největší plošná výsadba bude vysazena na ploše u rybníka, kde byla navržena výsadba celkem 30 stromů. Byly navrženy vlhkomilné druhy jako vrba bílá (Salix alba) 7 ks, olše lepkavá (Alnus glutinosa) 8 ks, dub letní (Quercus robur) 9 ks, jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 6 ks. Severně nad obcí se nachází nově opravený křížek, ke kterému bude vysazena jedna lípa malolistá (Tilia cordata). Podél polní cesty směrem k lesu byla navržena výsadba 6 ks buku lesního (Fagus sylvatica). Další stromořadí bylo navrženo podél polní cesty, východně od zástavby. Zde bylo navržena výsadba lip malolistých (Tilia cordata) 9 ks. V severní části katastru byla navržena ovocná výsadba podél polní cesty. Jedná se o doplnění stávající zeleně. Byly navrženy jabloně (Malus domestica) 5 ks a slivoně (Prunus domestica) 3 ks. Doplnění stávajícího slivoňového sadu výsadbou dalších pěti slivoní švestek (Prunus domestica).

Investor: obec Okřešice

Rok realizace: 2021

Doba trvání: 70 let

Poloha: 49° 15' 34.7760"N, 15° 50' 43.3360"E