OFFSETUJEME CO₂


Stromořadí dubů na okraji Městce Králové

Stromořadí dubů na okraji Městce Králové

Celkem CO2:77,0 t CO2
Hodnota projektu:31 714 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:411,87 CZK/t CO2
Realizovaný projekt

Základní popis území

Řešené území se nachází na okraji městečka Městec Králové, na pozemku č. 2197, k.ú. Městec Králové. Lokalitu tvoří volný pruh tohoto pozemku v sousedství rybníka a veřejné komunikace.

Výsadba se týká úseku od hranice zástavby obce do volné krajiny směrem ke Štítarskému potoku a dále navazujícímu stromořadí, tj. cca 150 m délky, šířka pásu určeného k výsadbě je 6-8m.

Lokalita se nachází rovinatém území (cca 210 m.n.m) v oblasti štěrkopískových náplavů širší nivy Labe. V současné době je na pozemku travnatá plocha, bez dřevinných porostů.

Specifikace výsadby

Plocha pozemku podél komunikace určená k výsadbě bude osázena dubem letním (Quercus robur), což je druh v místě geograficky i stanovištně autochtonní, vysoce vhodný – v oblasti by bez lidské činnosti byly lužní lesy včetně biotopu tvrdého luhu, jehož je dub letní dominující dřevinou, převažující vegetační formací. V současné době je většina území v okolí obhospodařována jako orná půda. Stromové vegetační prvky se zde nacházejí takřka výhradně v břehových porostech kolem vodních toků.

Realizací záměru lze očekávat výrazný přínos pro posílení biodiverzity v rámci lokality a podporu ekosystémové diverzity v širším měřítku. Dále vzhledem k dlouhověkosti dubu letního lze očekávat níže uvedené efekty postupně dlouhodobě (v řádu staletí).

Pro vysazované stromy bude vyhrazena celá plocha pozemku podél komunikace. Plocha pod výsadbami bude nadále zatravněna za účelem protierozní funkce. Zatravnění není součástí tohoto projektu. Plánuje se liniová výsadba stromů ve sponu 10m v délce 140 m.

Výsadba se uskutečnila 30. listopadu 2019. 

Fotografie z výsadby jsou zde: https://www.zonerama.com/CI2ops/Album/5928048

Rok realizace: 2019

Doba trvání: 70 let

Poloha: 50° 12' 34.8638"N, 15° 18' 49.5691"E