OFFSETUJEME CO₂


Stromořadí podél cyklostezky pod Vlčnovskými búdami I. etapa, Vlčnov

Stromořadí podél cyklostezky pod Vlčnovskými búdami I. etapa, Vlčnov

Celkem CO2:186,5 t CO2
Hodnota projektu:193 008 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:1 035,17 CZK/t CO2
Realizovaný projekt

Popis lokality / území

Řešené území pro výsadbu stromořadí se nachází v okrajové části obce Vlčnov v okrese Uherské Hradiště, Zlínský kraj, na dohled Bílých Karpat. Jedná se o plochu podél nově realizované cyklostezky směr Uherský Brod, na pozemcích parc. č. 4575/194, 4575/263 a 4575/306 v k.ú. Vlčnov. Řešená lokalita je ve vizuálním kontaktu s vesnickou památkovou rezervací vinohradnických staveb – Vlčnovské búdy.

Smyslem realizace na ploše navazující na zástavbu obce a její kulturně-rekreační areál je zvýšit biodiverzitu a estetickou hodnotu, pozitivně ovlivnit mikroklima, zadržovat vodu v území. V okolí se také nacházejí rozsáhlé bloky orné půdy. Využití plochy a výsadba stromů je v souladu s platným územním plánem obce. Lokalitu tvoří přibližně 6 m široký pás podél 800 m dlouhé cyklostezky vedoucí ke staré „hráběcí cestě“, na straně do polí na mírném svahu s výhledy na Vlčnovské búdy. Koncepce řešení vytváří jednotný návrh zeleně typický pro venkovské prostředí s použitím původních domácích i zdomácnělých druhů dřevin. Vysázená zeleň bude veřejně přístupná a povede ke zlepšení kvality života lidí v extravilánu obce.

  

Specifikace výsadby

Podél cyklostezky bude ze severní strany vysazeno stromořadí listnatých stromů. Stromořadí je vysazeno po určitých segmentech a mezi těmito segmenty je ponechána širší mezera pro zajištění volnějších průhledů na búdy. Předkládaný návrh zohledňuje parametry prostoru, vedení technické infrastruktury, estetická a historická hlediska a klimatická hlediska daného území.

Pro novou výsadbu byly vybrány dlouhověké dřeviny na základě potenciální přirozené vegetace, aby byly schopny prosperovat ve zdejším prostředí. Celkem bude vysázeno 47 kusů stromů, z toho 20 kusů lip srdčitých (Tilia cordata), 10 kusů habrů obecných (Carpinus betulus) a 17 ks ořešáků (Juglans regia ´Mars´), které jsou v této lokalitě typické. Stromy budou vysázeny s dvanácti metrovým rozestupem, kvůli dostatečnému prostoru pro jejich budoucí růst. Celá výsadba se uskuteční za přítomnosti odborného dozoru svépomocí komunity obce (občané, spolky, žáci školy, pracovníci obce a další zájemci).

Investor: Obec Vlčnov

Rok realizace: 2021

Doba trvání: 70 let

Poloha: 49° 0' 40.3898"N, 17° 35' 29.5800"E